Popularne oznaczenia z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Szukasz działki. W gąszczu ogłoszeń trafiasz na takie, którego autor informuje, że jest to działka budowlana oznaczona na planie jako MNu. Jeśli nie wiesz co taki symbol może oznaczać poniżej znajdziesz listę najbardziej prawdopodobnych wyjaśnień dla najpopularniejszych oznaczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pamiętaj, że są to tylko podpowiedzi i przed zakupem zawsze dokładnie zapoznaj się z treścią MPZP.

MN – tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. W treści planu znajdziesz informację, czy dopuszczona jest również zabudowa bliźniacza, lub szeregowa. Zapoznaj się dokładnie z wymaganiami jakie ma spełniać działka, aby móc ją zabudować. Dla przykładu, jeśli działka ma 16 metrów szerokości, a plan przewiduje, że działka musi mieć 18 metrów szerokości, to na tej działce nie będzie można się pobudować. Na działkach oznaczonych symbolem MN w znakomitej większości nie można prowadzić jakiejkolwiek działalności usługowej.

MNu – symbol ten czasem zapisywany jest też jako MNU lub MN/U. Podobnie jak w poprzednim przypadku możemy pobudować na działce oznaczonej takim symbolem dom jednorodzinny, czasem bliźniaka lub szeregówkę. Różnica wynika z ostatniej litery, czyli „U”. Oznacza ona, że dla danej działki dopuszczono zabudowę usługową. Zapisy planu mogą przewidywać, że usługi mogą stanowić jedynie pewien procent zabudowy. Część planów przewiduje możliwość wykorzystania takiej działki w całości pod działalność usługową.

R – tereny przeznaczone pod wykorzystanie rolnicze. Na działkach rolnych nie można się budować. Wyjątki od tej zasady są bardzo rzadkie. Budynki wzniesione na takich gruntach przed wejściem w życie planu można nadal użytkować. Problemy mogą się pojawić, gdy będziemy chcieli je remontować, gdyż nie uzyskamy pozwolenia na wykonanie prac budowlanych.

RM – jak łatwo się domyśleć symbol ten odnosi się do działek rolnych, ale z dopuszczeniem możliwości zabudowy. Warto szczegółowo zbadać warunki jakie ma spełniać zabudowa na takiej działce. Najczęściej będzie to musiała być zabudowa zagrodowa. Może to oznaczać konieczność pobudowania budynków gospodarczych poza budynkiem mieszkalnym.

RMu – rolnicy też potrzebują usług i też takowe świadczą. Na takie okazje powstają działki rolne dopuszczające zabudowę mieszkaniową jak i usługową. Tutaj rzadko zdarza się aby funkcja usługowa mogła stać się funkcją podstawową.

U – działki takie przeznaczone są pod zabudowę usługową. W treści planu znajdziesz informacje o dopuszczalnej powierzchni zabudowy. Ze względu na sposób wykorzystania takich działek dopuszcza się na nich również infrastrukturę towarzyszącą, a wśród niej parkingi lub budynki techniczne.

P – działki przeznaczone pod zabudowę produkcyjną. To tutaj często dopuszcza się również zabudowę składami i magazynami charakterystyczną dla branży logistycznej. W przypadku uciążliwej działalności, której skutki będą odczuwalne na działkach sąsiednich poza samą zgodą w planie konieczne będzie uzyskanie decyzji środowiskowej pozwalającej na prowadzenie konkretnego rodzaju działalności.

R/B – to jeden z mniej popularnych symboli spotykanych w planach miejscowych. Oznacza on, że mamy do czynienia z samorządem, który planuje z wyprzedzeniem, ponieważ działki takie stanowią rezerwę gruntów pod zabudowę. W chwili obecnej mogą być wykorzystywane tylko jako rolne. Gdy w okolicy braknie gruntów pod zabudowę to właśnie te grunty zostaną uwolnione i staną się gruntami budowlanymi.

ZZo – tereny przeznaczone pod zieleń osiedlową lub przydomową. Najczęściej oznacza to bezwzględny zakaz zabudowy. Działki oznaczone takim symbolem występują najczęściej na terenach dobrze zurbanizowanych, w tym w miastach.

G i Gw – kolejny z symboli, które częściej spotkamy w miastach. Oznacza on możliwość budowy garaży oraz garaży wielopoziomowych.

KDD i KDW – symbole te oznaczają odpowiednio drogi dojazdowe i drogi wewnętrzne. Nie można się na nich budować. Oczywiście jak zawsze również i od tej zasady zdarzają się odstępstwa wynikające chociażby z wcześniejszego poprowadzenia drogi w innym miejscu.

Zapisz się na newsletter!

To najlepsze źródło informacji o promocjach, organizowanych przez nas webinarach, a także cotygodniowe podsumowanie najważniejszych wiadomości z rynku nieruchomości, które trafi wprost na Twoją skrzynkę mailową.

Dodaj komentarz